Informació addicional respecte de la protecció de les seves dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

L’entitat prestatària del servei amb la qual hagi contractat, l’adreça postal de la qual, a l’efecte de protecció de dades personals, es troba a Av. Camino de Santiago, 40, 28050 de Madrid.

Així mateix, pot posar-se en contacte amb el responsable de Protecció de Dades, que és la persona encarregada del compliment d’aquesta normativa, a l’adreça següent: protecciondatos@aqualia.es

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que vostè ens facilita per desenvolupar i gestionar els serveis que té contractats.

Addicionalment, tractem les seves dades en cas que ens hagi donat el seu consentiment, per informar-lo periòdicament de les novetats, els productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics (telèfon, correu electrònic, oficina virtual, app, sms, etc.).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte i prestació dels serveis detallats en la seva factura.

Respecte de la resta de finalitats, està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre duri la relació contractual i comercial o vostè en sol·liciti la supressió. Una vegada finalitzada la relació contractual, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal, una vegada transcorreguts aquests, les eliminarem.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no són cedides a cap tercer, tret que estiguem obligats per alguna normativa o legislació de compliment obligat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés: té dret a saber si estem tractant les seves dades i, si s’escau, conèixer quines dades personals de la seva titularitat estem tractant.
Rectificació: vostè té dret a rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes.
Supressió: sota determinades circumstàncies, pot sol·licitar la supressió de les seves dades.
Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, vostè té dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat:: vostè té dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin generat durant la relació contractual, així com a transmetre-les a una altra entitat.
Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades i, en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. “Protecció de Dades” i fotocòpia del DNI dirigida a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dep. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 de Madrid o cursant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondatos@aqualia.es

Finalment, indicar-li que pot reclamar davant l’autoritat de control.