L'origen de l'aigua

L’aigua que abasteix al municipi del Vendrell prové de dos orígens diferenciats:

 • Les captacions d’aigua subterrànies situades al nord del terme municipal, a la zona de Tomoví, del recinte d’IDIADA, i en la confluència entre les rieres de La Bisbal i de l’Albornar, en zona interior el suficientment allunyada de la platja de manera que la línia d’intrusió marina no ha arribat a afectar els aqüífers.
 • Les preses del transvasament de l’Ebre, gestionades pel Consorci d’Aigües de Tarragona. Aquests cabals es destinen especialment a abastir la demanda de la població estacional, a part de la població de les urbanitzacions properes a la platja.

En total, el Servei Municipal d’Aigües gestiona 8 captacions pròpies operatives, 21dipòsits, 6 estacions rebombejadores d'aigua potable, 5 grups de pressió, 2 estacions de bombeig d'aigües residuals i uns 274 Km de xarxa de subministrament d'aigua i dóna servei a 30.992 clients (37.153 habitants, última dada de l'INE).

Captacions

Els pous de subministrament del Vendrell es troben ubicats geogràficament en quatre zones diferenciades:el Vendrell - origen agua1 - aqualia

 • Zona 1.- Tomoví Finca propietat de l’Ajuntament del Vendrell situada al terme municipal d’Albinyana, on hi trobem els pous 20, 22, 23 i el 13.
 • Zona 2.- Idiada Complex privat on existeix el dret d’ús de les captacions existents al seu interior. Concretament hi trobem el POU 27 i el pou actualment en desús 24.
 • Zona 3.- Trincalles Finca propietat de l’Ajuntament del Vendrell, situada al terme municipal de la Bisbal del Penedès, on hi trobem el pou 25.
 • Zona 4.- Confluencia Rieras La Bisbal-Albornar Finca propietat de l’Ajuntament del Vendrell situada al terme municipal d’Albinyana, on hi trobem el pou 26 i el pou 12.

I les preses al sistema del Consorci d’Aigües de Tarragona són:el Vendrell - origen agua2 - aqualia

 • Depòsit Nirvana
 • Depòsit Romaní I
 • Depòsit Romaní II
 • Depòsit Pla de Cranc

Sistema d' emmagatzematge de l'aigua

El sistema hidràulic del Vendrell consta de 22 dipòsits que li confereixen una capacitat d’emmagatzematge d’uns 43.270 m3 aproximadament.

Dipòsits

Ubicació

Capacitat

(m3)

Tomoví

Partida Tomoví

8.000

Molí del Blanquillo

Urb. Molí del Blanquillo

6.600

Nirvana Ebre

Urb. Nirvana

10.000

Nirvana Intermig

Urb. Nirvana

250

Troneta Masos

Urb. Nirvana

50

Romaní 1

Urb. Romaní

7.000

Romaní 2

Urb. Romaní

1.000

Romaní 3

Urb. Romaní

100

Telègraf

Muntanya telègraf

1.200

Rovelló

Urb. Creu Comarruga

300

Masia Blanca

Urb. Masia Blanca

1.600

Nou Vendrell

Urb. Nou Vendrell

800

Muntanyeta

Urb. Muntanyeta

500

Muntanyeta elevat

Urb. Muntanyeta

250

Cementiri St. Vicenç

Zona Saldonar

1.100

Sant Vicenç Elevat

Zona Sant Vicenç

20

Les Mates

Polígon Les Mates

400

La Cometa

Polígon La Cometa

150

Pla de Cranc

Urb. Baronia

1.000

Oasis

Urb. Oasis

1.800

Eden Park

Urb. Eden Park

1.000

Vendrell Mar

Urb. Vendrell Mar

150

   

43.270

La xarxa de distribució

el Vendrell - red distribucion1 - aqualiaEns trobem, doncs, amb una xarxa bàsica que s’alimenta de les captacions subterrànies al dipòsit de capçalera de Tomoví, a partir del qual es pot distribuir l'aigua cap al Dipòsit del Molí del Blanquillo, o directament a la xarxa, per abastir aquells sectors que per cota no es pot fer a través de dipòsit del Molí del Blanquillo, com són el Botafoc, Tancat i Camí de Roda. Des d’aquest dipòsit s’alimenta el casc antic del Vendrell.

Existeix una altra conducció de sortida del Dipòsit del Molí del Blanquillo que travessa el casc urbà del Vendrell recorrent la Riera de la Bisbal. Aquesta segueix fins alimentar la zona de les platges a través del dipòsit del Rovelló.

Per alimentar les urbanitzacions pròximes al casc urbà del Vendrell, el sistema és el següent:

 • Des del dipòsit del Molí del Blanquillo s’alimenta la urbanització del Nou Vendrell mitjançant un grup de bombament.
 • Des del dipòsit de la Muntanyeta s’abasteix la xarxa de la urbanització i la zona de l’Eixample.
 • També, a través d’un ramal s’alimenta el dipòsit de Les Mates, que serveix per abastir el polígon que porta a l’Hospital del Vendrell.
 • Finalment, a través de l’Estació de Rebombament d’Aigües Potables (E.R.A.P.) del carrer Sant Xavier i coneguda com el Bombament Vives, es vehicula l’aigua que surt del Dipòsit del Molí del Blanquillo fins el dipòsit principal de Sant Vicenç, que abasteix les urbanitzacions que es troba al seu pas com són Mas Levy, Mas d’en Gual i Tancat III.
 • Sant Vicenç de Calders té el seu dipòsit propi nucli.

el Vendrell - red distribucion2 - aqualiaPer complimentar l’alimentació de la demanda total que es genera a la zona de platja, s’utilitza l’aigua provinent de l’Ebre, que és subministrada pel Consorci d’Aigües de Tarragona a 4 dipòsits que són Nirvana, Romaní I, Romaní II i Pla de Cranc.

D’aquestes preses, l’aigua rebuda al Romaní II s’utilitza per alimentar aquesta urbanització, la de Bonavista Mar i la de Bonavista Tenis i la de Pla de Cranc alimenta la urbanització Oasis.

Des del dipòsit de Nirvana s’alimenta la zona de Masia Blanca II i III, Coma-ruga Park, Torre Blanca i Algarrobos.

 

 

el Vendrell - red distribucion3 - aqualiaComa-ruga s’alimenta a través del dipòsit del Rovelló, on conflueixen els cabals provinents del dipòsit Nirvana i de les captacions subterrànies pròpies provinents del dipòsit Molí del Blanquillo.

Per alimentar la zona dels voltants del dipòsit de Nirvana, s’impulsa l’aigua des d’aquest dipòsit fins la cota 120 m.s.n.m., al dipòsit del telègraf, des d’on s’alimenta, mitjançant col·lectors de gravetat i tronetes de ruptura de càrrega, les urbanitzacions Masos, Masos II i III, Nirvana-Masos i Nirvana.

Finalment, des del dipòsit Romaní I s’alimenta la pròpia urbanització, la zona de Sant Salvador, el Sanatori i Bonavista.

Existeix el dipòsit de Romaní III que permet l’alimentació de la part alta de la urbanització.