El Servei Municipal d’Aigües del Vendrell, conscient de la importància de la qualitat per satisfer les necessitats dels ciutadans, té com a voluntat la millora permanentment de l’activitat que desenvolupa. Per això, té estructurat un sistema de treball que garanteix una prestació eficaç dels serveis de la gestió integral de l’aigua dels vendrellencs, millorant paulatinament el seu desenvolupament.

És per això que el Servei Municipal i tot el seu personal assumeixen el compromís del seu compliment per aconseguir els objectius declarats mitjançant la Política de Qualitat de l’empresa que es resumeix en els següents punts:

Satisfacció al Client

Garantir la satisfacció del Client mitjançant la prestació dels serveis contractats d’acord amb els requisits especificats, i amb els requisits legals i reglamentaris que afectin les activitats desenvolupades.

Pla Estratègic

Formular estratègies de funcionament intern i de relació amb el client, a mig i llarg termini, per millorar la prestació de serveis, utilitzant els mecanismes de detecció de possibilitats de millora obtinguts per l’organització en aplicar el Sistema de Qualitat.

Millora Continua

Establir objectius de forma que es mantinguin i millorin els nivells de prestació de serveis contractats per garantir la millora continua.