TARIFES 2017
AIGUA, SANEJAMENT I ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
IVA NO INCLÒS. TRIMESTRAL

  • Repercusió Canon Aigua: impost que s'aplica als rebuts de subministrament d'aigua i es cobra segons el consum, amb un mínim de 18 m3 per trimestre i que es liquida a l'Agència Catalana de l'Aigua.
  • Aigua: fins al 17 de febrer de 2012, es cobrava un mínim de 21 m3 per trimestre, a partir d'aquesta data despareixen els mínims.
 

TARIFA DOMÈSTICA (TRIMESTRAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                 REPERCUSIÓ CÀNON AGUA
Consum Euros/M3 Consum Euros/M3
0 a 21 m3 0,0500 0 a 27 m3 0,4936
22 a 30 m3 0,5268 28 a 45 m3 1,1370
31 a 45 m3 1,5702 46 a 54 m3 2,8425
> 45 m3 4,7105 > 54 m3 4,5480

QUOTA D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

Passa de ser una tarifa variable, en funció delsm 3 consumits, a ser una quota fixa trimestral i el seu preu varia segons la tipologia del client, si és domèstic, industrial, obres o regants.

QUOTA FIXA DE SERVEI

S'incorpora una nova quota, denominada Quota Fixa de Servei i el seu preu varia segons la tipologia del client.

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR 3,6765 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 3,1422 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 14,6746 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 18 m3

 

TARIFA INDUSTRIAL O OBRES (TRIMESTRAL)

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 1,0434

 

SANEJAMENT
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,5065

 

MÍNIM A FACTURAR SANEJAMENT 21 m3

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,1654
0 a 9999 m3 0,6486
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL 5,2476 € IVA NO INCLÒS
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR OBRES 3,6765 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND 3,1422 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES OBRES 1,5712 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL 18,3198 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI OBRES 14,6746 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 18 m3

 

TARIFA REGANTS (TRIMESTRAL)

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,5268

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR 3,6765 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 1,5712 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 10,9981 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 M3

 

TARIFA HOTELS I CÀMPINGS

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 1,0434

 

Mínim a facturar aigua          0 m3 *

 

* Als hotels es comptabilitzaran 4 usuaris per cada 10 habitacions i als càmpings serà 1 usuari per cada 10 dependències.

SANEJAMENT
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,5065

 

Mínim a facturar sanejament         21 m3 trimestrals/usuari* *

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,1654
0 a 9999 m3 0,6248
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

Mínim           9 m3 trimestrales/usuari*

*Als hotels i càmpings es compta un usuari pr cada plaça hotelera o de càmping.

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL 5,2476 € IVA NO INCLÒS/USUARI*
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND 3,1422 € IVA NO INCLÒS/USUARI*
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL 18,3198 € IVA NO INCLÒS/USUARI*

 

 

TARIFA SERVEIS COMUNS (TRIMESTRAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                    REPERCUSIÓ CANON AIGUA
Consum Euros/M3 Consum Euros/M3
0 a 10 m3 0,5447 0 a 27 m3 0,4936
11 a 300 m3 2,2554 28 a 45 m3 1,1370
301 a 600 m3 2,5938 46 a 54 m3 2,8425
> 600 m3 2,9828 > 54 m3 4,5480

 

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR 3,6765€ IVA NO INCLÓS
QUOTA D' INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 3,1422€ IVA NO INCLÓS
QUOTA FIXA DE SERVEI 14,6746€ IVA NO INCLÓS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 18 m3

 

TARIFES ESPECIALS

TARIFA SOCIAL: Serà d'aplicació en aquells casos que siguin determinats pel departament de benestar social de l'Ajuntament.

El servei aplicarà una reducció a la factura d'aigua i no a la part de repercusió de Canon d'aigua que depen de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Consistirà en aplicar tot el consum generat entre els dos primers blocs, respectant la distribució del primer, fins a 21m3 i la resta de consum localitzant-se al segon bloc.

 

FAMÍLIA NOMBROSA AIGUA: consisteix en la reducció al 50% dels tres primers blocs de consum de la domèstica.

 

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 21 m3 0,0250
22 a 30 m3 0,2634
31 a 45 m3 0,7851
> 45 m3 4,7105
MÍNIMO A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 18 m3

 

CANON SOCIAL

Només a les factures que no superen el primer tram del canon de l'aigua de 27 m3/trimestre (caràcter general), límit que queda ampliat en 9 m3, per cada membre de més a partir de tres, si l'abonat ja disposa d'ampliació de trams del canon per família nombrosa.

Es poden beneficiar del canon social les persones físiques titulars d'un contracte d'ús domèstic (només a la vivienda on estiguin empadronats) en els següents casos:

  • Si tenen una edat mínima de 60 anys i perceben una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat.
  • Si formen part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.

Els sol·licitants poden rebre més informació directament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

TARIFA PER A VIVIENDES AMB GRAU DE DISMINUCIÓ SUPERIOR AL 75%

Els sol·licitants han d'entregar a l'Agència Catalana de l'Aigua sol·licitud d'ampliació del tram del canon de l'aigua adjuntant còpia de la última resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que reconegui un grau de disminució superior al 75% per a cada persona amb aquest grau de disminució que hi convisqui a la vivienda. S'afegiran 3 m3/mes a cada bloc per cadascuna d'aquestes persones al rebre notificació de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

TARIFES 2017
AIGUA, SANEJAMENT I ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
IVA NO INCLÒS. MENSUAL

 

TARIFA DOMÈSTICA (MENSUAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                 REPERCUSIÓ CÀNON AGUA
Consum Euros/M3 Consum Euros/M3
0 a 7 m3 0,0500 0 a 9 m3 0,4936
8 a 10 m3 0,5268 10 a 15 m3 1,1370
11 a 15 m3 1,5702 16 a 18 m3 2,8425
> 15 m3 4,7105 > 18 m3 4,5480

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR 1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 4,8915€ IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 6 m3

 

TARIFA INDUSTRIAL O OBRES (MENSUAL)

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 1,0434

 

SANEJAMENT
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,5065

 

MÍNIM A FACTURAR SANEJAMENT 7 m3

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,1654
0 a 9999 m3 0,6486
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL 1,7492 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND 1,0474  € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL 6,1066 € IVA NO INCLÒS
   
MÍNIM A FACTURAR AIGUA 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA  

 

 

TARIFA HOTELS I CÀMPINGS

AIGUA
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 1,0434

 

Mínim a facturar aigua          0 m3 *

 

* Als hotels es comptabilitzaran 4 usuaris per cada 10 habitacions i als càmpings serà 1 usuari per cada 10 dependències.

SANEJAMENT
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,5065

 

Mínim a facturar sanejament         7 m3 trimestrals/usuari* *

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
Consum Euros/M3
0 a 9999 m3 0,1654
0 a 9999 m3 0,6248
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

Mínim           3 m3 trimestrales/usuari*

*Als hotels i càmpings es compta un usuari pr cada plaça hotelera o de càmping.