TARIFES 2021
AIGUA, SANEJAMENT I ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
IVA NO INCLÒS. BIMESTRAL

  • Repercusió Canon Aigua: impost que s'aplica als rebuts de subministrament d'aigua i es cobra segons el consum, amb un mínim de 12 m3 per trimestre i que es liquida a l'Agència Catalana de l'Aigua.
  • Aigua: fins al 17 de febrer de 2012 despareixen els mínims.

 

TARIFA DOMÈSTICA (BIMESTRAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                 REPERCUSSIÓ CÀNON AGUA
ConsumEuros/M3ConsumEuros/M3
0 a 14 m30,05000 a 27 m30,4936
15 a 20 m30,526828 a 45 m31,1370
21 a 30 m31,570246 a 54 m32,8425
> 30 m34,7105> 54 m34,5480

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR2,4510 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES2,0948 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI9,7830 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA12 m3

 

TARIFA INDUSTRIAL O OBRES (BIMESTRAL)

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

MÍNIM A FACTURAR SANEJAMENT14 m3

 

REPERCUSIÓ CÀNON AIGUA (aplicats gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,1654
0 a 9999 m30,6486
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL3,4984 € IVA NO INCLÒS
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR OBRES2,4510 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND2,0948 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES OBRES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL12,2132 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI OBRES9,7830 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA12 m3

 

TARIFA REGANTS (BIMESTRAL)

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5268

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR2,4510 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI7,3320 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 M3

 

TARIFA HOTELS I CÀMPINGS (BIMESTRAL)

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

Mínim a facturar aigua         0 m3 *

 

* Als hotels es comptabilitzaran 4 usuaris per cada 10 habitacions i als càmpings serà 1 usuari per cada 10 dependències.

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

Mínim a facturar sanejament        41 m3 bimestrals/usuari* *

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplicats gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,1654
0 a 9999 m30,6248
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA         6 m3 bimestre

 

*Als hotels i càmpings es compta un usuari per cada plaça hotelera o de càmping.

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL3,984 € IVA NO INCLÒS/USUARI*
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND2,0948 € IVA NO INCLÒS/USUARI*
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL12,2132 € IVA NO INCLÒS/USUARI*

 

TARIFA SOLAR (BIMESTRAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                    REPERCUSSIÓ CANON AIGUA
ConsumEuros/M3ConsumEuros/M3
0 a 9999 m34,71050 a 18 m30,4936
  19 a 30 m31,1370
  31 a 36 m32,8425
  > 36 m34,5480

 

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR2,4510€ IVA NO INCLÓS
QUOTA D' INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES2,0948€ IVA NO INCLÓS
QUOTA FIXA DE SERVEI9,7830€ IVA NO INCLÓS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA12 m3

 

TARIFA SERVEIS COMUNS (BIMESTRAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                    REPERCUSSIÓ CANON AIGUA
ConsumEuros/M3ConsumEuros/M3
0 a 7 m30,54470 a 18 m30,4936
8 a 200 m32,255419 a 30 m31,1370
201 a 400 m32,593831 a 36 m32,8425
> 400 m32,9828> 36 m34,5480

 

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR2,4510€ IVA NO INCLÓS
QUOTA D' INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES2,0948€ IVA NO INCLÓS
QUOTA FIXA DE SERVEI9,7830€ IVA NO INCLÓS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA12 m3

 

TARIFES ESPECIALS (BIMESTRAL)

 

TARIFA SOCIAL: Serà d'aplicació en aquells casos que siguin determinats pel departament de benestar social de l'Ajuntament.

El servei aplicarà una reducció a la factura d'aigua i no a la part de repercusió de Canon d'aigua que depen de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Consistirà en aplicar tot el consum generat entre els dos primers blocs, respectant la distribució del primer, fins a 14m3 i la resta de consum localitzant-se al segon bloc.

 

FAMÍLIA NOMBROSA AIGUA: consisteix en la reducció al 50% dels tres primers blocs de consum de la domèstica.

 

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 14 m30,0250
15 a 20 m30,2634
21 a 30 m30,7851
> 30 m34,7105

 

FAMÍLIA NOMBROSA REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA: amb el mateix preu de la domèstica, consisteix a ampliar el primer bloc de consum en 6 m3 i el segon bloc en 2m3 més al bimestre, per cada membre de més, a partir de tres.

 

QUOTA REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA  12 m3/ bimestre

 

ConsumEuros/3
0 a 24 m30,4936
25 a 40 m31,1370
41 a 48 m32,8425
> 48 m34,580

 

MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 12m3/bimestre

 

TARIFA SOCIAL CLIENTS VULNERABLES: aplicable des del 12 de juliol de 2019 a persones en situació de vulnerabilitat econòmica, segons Decret llei 12/2019 de el 9 de juliol de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. Els clients amb aquestes característiques han de sol·licitar la tarifa social del cànon de l'aigua a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (aca.gencat.cat/aca) adjuntant l'informe dels serveis socials que corroborin aquesta situació.


La nova tarifa consisteix a aplicar 0 € / m3 en concepte de repercussió de cànon de l'aigua en aquelles factures on no se superi el primer tram de la tarifa, la dotació bàsica de 9m3 / mes, considerant les possibles ampliacions de trams per família nombrosa.

Si supera la dotació bàsica, s'aplicarà un coeficient 0,5 als diferents tipus de trams.
•    Consum inferior a 18 m3 (9m³ / mes x 2 mesos)
Tarifa social - 0,000 € / m3

•    Consum superior a 18 m3 (9m³ / mes x 2 mesos) - 0,5 tarifa domèstica
Consum            Euros /m3
0 a 18 m3         0,2468
19 a 30 m3        0,5685
31 a 37 m3        1,4213
> 37m3                2,2740

 

CANON SOCIAL

S'apliquen les tarifes anteriors però la documentació a presentar és diferent.
•    únicament en les factures que no superin el primer tram del cànon de l'aigua de 18mᶟ/ Bimestre (caràcter general), límit que queda ampliat en 6 mᶟ, Per cada membre de més a partir de tres, si l'abonat ja disposa d'ampliació de trams del cànon per família nombrosa. 
•     Poden beneficiar-se del cànon social les persones físiques titulars d'un contracte d'ús domèstic (només a l'habitatge on estiguin empadronats) en els següents casos:

Si tenen una edat mínima de 60 anys i perceben una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

Si formen part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
•    els sol·licitants han de lliurar a l'Agència Catalana de l'Aigua la sol·licitud i documentació corresponent. Per a més informació sobre la documentació a presentar i l'obtenció dels impresos de sol·licitud, consultar la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.


TARIFA PER HABITATGES AMB GRAU DE DISMINUCIÓ SUPERIOR AL 75%


•    Els sol·licitants han de lliurar a l'Agència Catalana de l'Aigua sol·licitud d'ampliació del tram del cànon de l'aigua adjuntant còpia de l'última resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que reconegui un grau de disminució superior al 75% per a cada persona amb aquest grau de disminució que convisqui en l'habitatge. S'afegiran 3 mᶟ/ Mes a cada bloc per cadascuna d'aquestes persones al rebre notificació de l'Agència Catalana de l'Aigua.


 

 

TARIFES 2021
AIGUA, SANEJAMENT I ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
IVA NO INCLÒS. MENSUAL

 

TARIFA DOMÈSTICA (MENSUAL)

AIGUA                                                                                                                                                                                                 REPERCUSIÓ CÀNON AGUA
ConsumEuros/M3ConsumEuros/M3
0 a 7 m30,05000 a 9 m30,4936
8 a 10 m30,526810 a 15 m31,1370
11 a 15 m31,570216 a 18 m32,8425
> 15 m34,7105> 18 m34,5480

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI4,8915€ IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA6 m3

 

TARIFA DOMÈSTICA (MENSUAL)- TARIFA REDUCCIÓ CÀNON COVID 19, DE L'1 D'ABRIL AL 31 DE MAIG 2020

AIGUA                                                                                                                                                                                                                                      REPERCUSIÓ CÀNON AGUA
ConsumEuros/M3ConsumEuros/M3
0 a 7 m30,05000 a 9 m30,2468
8 a 10 m30,526810 a 15 m30,5685
11 a 15 m31,570216 a 18 m31,4213
> 15 m34,7105> 18 m32,274

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI4,8915€ IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA6 m3

 

TARIFA INDUSTRIAL (MENSUAL)

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

MÍNIM A FACTURAR SANEJAMENT7 m3

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,1654
0 a 9999 m30,6486
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL1,7492 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND1,0474  € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL6,1066 € IVA NO INCLÒS
  
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA 

 

TARIFA INDUSTRIAL (MENSUAL)- TARIFA REDUCCIÓ CÀNON COVID19. DE L'1 D'ABRIL AL 31 DE MAIG 2020

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

MÍNIM A FACTURAR SANEJAMENT7 m3

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplicats gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,0827
0 a 9999 m30,3243
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR INDUSTRIAL1,7492 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IND1,0474  € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI INDUSTRIAL6,1066 € IVA NO INCLÒS
  
MÍNIM A FACTURAR AIGUA0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSIÓ CANON AIGUA     6m3

 

TARIFA HOTELS I CÀMPINGS (MENSUAL)

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

Mínim a facturar aigua         0 m3 *

 

* Als hotels es comptabilitzaran 4 usuaris per cada 10 habitacions i als càmpings serà 1 usuari per cada 10 dependències.

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

Mínim a facturar sanejament        7 m3 trimestrals/usuari* *

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,1654
0 a 9999 m30,6248
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

Mínim          3 m3 trimestrales/usuari*

*Als hotels i càmpings es compta un usuari pr cada plaça hotelera o de càmping.

 

TARIFA HOTELS I CÀMPINGS (MENSUAL)- TARIFA REDUCCIÓ CÀNON COVID19, DES DE L'1 D'ABRIL AL 31 DE MAIG 2020

AIGUA
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m31,0434

 

Mínim a facturar aigua         0 m3 *

 

* Als hotels es comptabilitzaran 4 usuaris per cada 10 habitacions i als càmpings serà 1 usuari per cada 10 dependències.

SANEJAMENT
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,5065

 

Mínim a facturar sanejament        7 m3 trimestrals/usuari* *

 

REPERCUSIÓ CANON AIGUA (aplica dos gravàmens diferents per a tots els m3)
ConsumEuros/M3
0 a 9999 m30,0827
0 a 9999 m30,3243
(*)Tots els metres consumits es multipliquen pels dos imports

 

DES DEL 2020.04.01 FINS A NOU AVÍS DESAPAREIXEN ELS MÍNIMS A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA de

 3 m3 trimestrales/usuari*

als hotels i càmpings es compta un usuari per cada plaça hotelera o de càmping, a 6m3/mes, amb independència dels usuaris.

 

TARIFA SOLAR (MENSUAL)

AIGUA                                    REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 

Consum        Euros / m        Consum     Euros / mᶟ
0-9999 m3        4,7105            0-27 m3      0,4936
                        28-45 m3           1,1370
                        46 al 54 m3     2,8425
                                                            > 54 m3             4,5480

 
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR 1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 4,8915 € IVA NO INCLÒS    
MÍNIM A FACTURAR AIGUA             0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 6 m3

TARIFA SOLAR (MENSUAL) -TARIFA REDUCCIÓ CÀNON COVID19. DEL DIA 1 D'ABRIL AL 31 DE MAIG 2020.

AIGUA                                REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 

consum        Euros / m        consum     Euros / mᶟ
0-9999 m3        4,7105            0 a 9 m3      0,2468
                        10 a 15 m3        0,5685
                        16 a 18 m3     1,4213
                                                             > 18 m3             2,274


 
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR         1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI                                                     4,8915 € IVA NO INCLÒS    
MÍNIM A FACTURAR AIGUA             0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 6 m3

 

TARIFA SERVEIS COMUNS (MENSUAL)

 AIGUA                                   REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 
consum        Euros / mᶟ        consum     Euros / mᶟ
0 a 4 m³        0,5447            0 a 9 m³      0,4936
5-101 m³        2,2554            10 a 15 m³         1,1370
102-201 m³        2,5938            16 a 18 m³     2,8425
> 201 m³                 2,9828                            > 18 m³             4,5480
 
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 4,8915 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA                 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA    6 m3

 

TARIFA SERVEIS COMUNS (MENSUAL) - TARIFA REDUCCIÓ CÀNON COVID19. DE EL DIA 1 D'ABRIL A EL 31 DE MAIG 2020.

 AIGUA                                REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 
consum        Euros / mᶟ        Consum    Euros / mᶟ
0 a 4 m³        0,5447            0 a 9 m³      0,2468
5-101 m³        2,2554            10 a 15 m³         0,5685
102-201 m³        2,5938            16 a 18 m³     1,4213
> 201 m³                 2,9828                            > 18 m³             2,274
 
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR1,2255 € IVA NO INCLÒS
QUOTA INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES1,0474 € IVA NO INCLÒS
QUOTA FIXA SERVEI 4,8915 € IVA NO INCLÒS
MÍNIM A FACTURAR AIGUA                 0 m3
MÍNIM A FACTURAR REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA    6 m3


 
TARIFES FIANCES I DRETS DE CONTRACTACIÓ

•    FIANCES
ALTES NOVES:         45,10 €
CANVIS DE NOM:    45, 10 €

•    QUOTA DE CONTRACTACIÓ

Drets d'Alta: (Sempre comptador de13 mm) 203,59 € (IVA inclòs)


•    RECÀRREC PER IMPAGAMENT DE FACTURES 

Els contractes d'ús domèstic que tinguin factures que hagi vençut de període voluntari de pagament (estat IMP) o s'hagi retornat el rebut, es cobrarà el recàrrec de 4,85 € per factura. Transcorregut aquest període, se'ls enviarà una carta ordinària de notificació de deute i s'ampliarà el període de pagament, un mes més. Posteriorment entressin en campanya de tall i és llavors, quan es cobrarà el recàrrec addicional de 5,92 € per la gestió, sent el total de 10,77 €

Els contractes industrials que una vegada hagi vençut el període voluntari de pagament de les factures (30 dies), entressin en campanya de tall, i per tant es procedirà al cobrament d'un recàrrec per la gestió de 10,77 €. 


RECONNEXIÓ DE SUBMINISTRAMENT 

Quota reconnexió 103,43 € (IVA INCLÒS)

 

EMISSIÓ DE CERTIFICATS A PETICIÓ DELS CLIENTS

•    Segons Ordenança Municipal nº 35, que estableix els preus públics, a partir de 2016, tots els certificats que s'emeten des del Servei a petició d'un client o un particular, es cobraran a 9,33 € (IVA inclòs).