• Ordenança fiscal número 10: taxa per al subministrament municipal d’aigua.
 • Ordenança fiscal número 9: taxa de clavegueram.
 • Ordenança fiscal número 35: preus públics.
 • Real Decreto 140/2003 del 7 de febrer de 2003 de Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
 • Instal·lació de comptadors.
 • Reglament del Servei d’abastament d’aigua potable del municipi del Vendrell.
 • Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21/02/03).

 • Pla de vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum humà de Catalunya de desembre de 2005.

 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum SINAC (B.O.E. núm. 131 de 2 de juny de 2005).

 • Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol pel  qual es realitzen modificacions respecte al Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s´estableixen els criteris sanitaris de la Qualitat de l´aigua de consum humà (B.O.E. núm185, de 1 d´agost 2018).

   

Ordenança fiscal num. 10: Taxa pel subministament municipal d'aigua

Ordença fiscal num. 9: Taxa de clavegueram

Real decreto 140 / 2003

Instalacions de comptadores

Reglament

Ordenança fiscal num.35: preus publics

Pla de Vigilància i Control Sanitaris

Ordre SINAC

Real decreto 902/2018