Qui i perquè declara els diferents estats en què ens podem trobar

Expandir

Els diferents estats estan previstos en el Pla Especial de Sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, en tant que eina de gestió de caràcter preventiu que manté una vigilància permanent sobre l’evolució de les reserves d’aigua i estableix per a cada escenari i àmbit d’actuació la progressivitat de les mesures que combinen la gestió de la demanda amb la disponibilitat del recurs.

El que fa l’Agència Catalana de l’Aigua és, en base a l’estat dels recursos de les diferents conques que tenim a Catalunya, decretar un o altre estat, fet que comporta una sèrie de conseqüències pel que respecta l’ús de l’aigua.

Quins són els escenaris i quan s’apliquen

Expandir

El PES defineix tres estats de sequera hidrològica, que comporten mesures de gestió cada cop més intenses: Alerta, Excepcionalitat i Emergència. En les unitats regulades per embassaments es distingeixen, a més, tres subnivells dins l’Emergència (I, II i III).

Es defineix també un estat de transició anomenat Prealerta. Aquesta fase no comporta limitacions a les persones usuàries, però sí porta associades certes accions preparatòries a nivell d’organització interna i de comunicació de dades.

En la declaració d’un determinat estat de sequera hidrològica es té en compte en primer lloc l’indicador de sequera hidrològica de la unitat, si bé també es poden valorar altres factors, com ara les prediccions meteorològiques a curt i mig termini o l’observació de problemes incipients en alguns subministraments. Per tant, la funció de l’indicador és la d’avisar sobre la possible necessitat de declarar un determinat estat en una unitat i la d’habilitar a l’Agència per fer-ho.
La declaració dels estats de sequera hidrològica correspon a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

En quin escenari ens trobem

Expandir

El municipi del Vendrell es troba dins de la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona. A l’àmbit d’aquesta unitat d’explotació són d’aplicació els llindars establerts en base a les reserves embassades a Mequinensa. L’embassament es troba al 50% de la seva capacitat, per tant actualment estem en fase de PRE ALERTA hidrològica.

D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es fa mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors, segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta publicació comporta l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d'entrada en situació de prealerta comporta l'activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.
Segons RESOLUCIÓ ACC/2048/2023, de 9 de juny, en la que s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica, publicat al DOG el 13 de juny, es declara l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona. 

El PES (pla especial de sequera), s’estableix a partir de quins volums de reserva del conjunt d’embassaments s’entra i surt de cadascun dels escenaris anteriors (normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència). S’entra en PRE ALERTA quan les reserves es situen per sota del 60%.

Pla municipal d’emergència en situació de sequera

Expandir

El desenvolupament del “Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi del Vendrell” és obligatori per tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants (art. 27.3 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol del Pla Hidrològic Nacional). La seva redacció es realitza amb subjecció al disposat en el marc normatiu d’aplicació.

PE del Vendrell

Comitè Municipal de Sequera

Expandir

El Comitè Municipal de Sequera de l’Ajuntament es reuneix setmanalment, per analitzar la situació de la vila i preparar totes aquelles accions necessàries per l’estalvi d’aigua potable. L'empresa municipal Aigües del Vendrell incrementa la vigilància de les fonts de subministrament d’aigua i els recursos disponibles, així com la revisió de forma més intensa de la xarxa de subministrament per evitar les fuites.

Més informació al Portal de Sequera de l’ACA

Què es pot fer en l’estat de sequera en el que ens trobem

Expandir

Actualment, la unitat d’explotació del CAT es troba en estat d’alerta, el tercer dels cinc previstos per la Generalitat de Catalunya, el que implica que es comencen a aplicar mesures d’estalvi d’aigua als diferents usos.

El Pla especial d’actuació per situacions d’alerta i eventual sequera (PES) contempla que, si s’activa qualsevol dels tres últims escenaris, s’adoptin mesures graduals per reduir el consum d’aigua.

Les limitacions particulars en l’ús d’aigua en estat d’Alerta són les següents:

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

c) Es prohibeix als particulars a neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

d) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

e) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

- El primer ompliment de piscines de nova construcció.

- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

- També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

g) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

h) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics..

Què puc fer jo

Expandir

 • Tanca l’aixeta mentre t’ensabones, afaites o et rentes les dents. Cada minut oberta gasta 10 litres.
 • Col·loca reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d’aigua.
 • Les dutxes, que no superin els 5 minuts. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres.
 • Aprofita l’aigua de dutxa fins que s’escalfa. La pots utilitzat per al vàter o per regar. (Tingues una galleda a prop)
 • El vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres.(Posa-hi una paperera a prop)
 • Instal·la sistemes de doble descàrrega a la cisterna.
 • Omple bé la rentadora i el rentavaixelles i fes servir programes d’estalvi.
 • Recull l’aigua de pluja per regar, fregar el terra...
 • Repara aixetes, cisternes i canonades. Tingues cura de la instal·lació interior: una aixeta que goteja perd fins a 30 litres al dia.
 • Rega les plantes a les hores de menys insolació, amb sistema de gota a gota o regadora.
 • Més informació en aquest enllaç