Normativa aplicable

 • Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable en el municipi del Vendrell, BOPT de 23/01/2013
 • Ordenança Fiscal Núm 9. Taxa de Clavegueram
 • Ordenança Fiscal Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d’Aigua
 • Ordenança Fiscal Núm. 35. Reguladora de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
 • RD 3/2023, del 10 de gener, en el què s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat d'aigua de consum, control i manteniment
 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Códig de Consum de Catalunya.
 • Decret 130/2003, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament dels serveis públics de Sanejament.
 • Decret 103/2000, de 6 de març, pel que s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per la “Agència Catalana de l’Aigua” (DOGC núm. 3097 de 13/03/2000).
 • Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors, d’assegurances privades, de plans i fons de pensions, d’àmbit tributari i de litigis fiscals
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació públic
 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques