Perfil del contractant

Aplicacions anidades

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública de les licitacions impulsades per AIGÜES DEL VENDRELL. D'acord amb allò disposat a l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i, així mateix, l'article 13 de la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el PERFIL DEL CONTRACTANT d'AIGÜES DEL VENDRELL s'hi dona accés a

  1. La informació sobre l'òrgan de contractació, amb la indicació de la denominació exacta i dades de contacte.
  2. La informació sobre les licitacions en tràmit, tipus de contracte, objecte a contractar, contingut econòmic, plecs de clàusules administratives i condicions d’execució de cada licitació.
  3. La informació sobre els contractes programats, quan hi hagi.
  4. Els contractes ja formalitzats, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació.
  5. Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.
  6. Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades.
  7. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació quan afectin a alguna licitació adjudicada per l'entitat.
  8. Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
  9. Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes licitats o formalitzats per l'entitat.

D’acord amb l’article 8.1.a) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa als punts anteriors b) i e) quant a contractes menors s’oferirà agrupada amb periodicitat trimestral.

AIGÜES DEL VENDRELL

Carnisseria, 7
43700 El Vendrell
http://www.aiguesdelvendrell.cat

Informació i presentació ofertes

AIGÜES DEL VENDRELL
Carnisseria, 7
43700 El Vendrell
977 667 872
contractacio@aiguesdelvendrell.cat
http://www.aiguesdelvendrell.cat

FCC_Licitaciones Buscador
Expedient Tipus de contracte Objecte Data límit Estat Contacte