La qualitat de l’aigua és una de les principals preocupacions del Servei. Per fer-ho, realitzem exhaustius controls.

ANALÍTICA D´AIGUA SERVEI MUNICIPAL D´AIGÜES DEL VENDRELL
MOSTRA TIPUS CONTROL XARXA  ABRIL 2023
PARÀMETRES VALOR UNITATS RESULTAT
  PARAMÈTRIC   ANALÍTIC
FÍSICO-QUÍMICS      
Olor 3 a 25ºC Índex dilució 1
Color 15 mg/l Pt/Co <1
Sabor 3 a 25ºC Índex dilució 1
Terbolesa 5 UNF <0,20
Clor combinat 2,0 mg/l 0,1
Clor lliure 1,0 mg/l 0,7
pH 6,5 - 9,5 Unitats pH 8,2
Conductivitat             2.500     mS/cm a 20ºC 759
MICROBIOLÒGICS      
Escherichia Coli 0 u.f.c./100ml 0
Recompte Enterococs intestinals  0 u.f.c./100ml 0
Bactèries coliformes 0 u.f.c./100ml 0
Recompte colònies 22ºC 100 u.f.c./1ml <1
ALTRES      
Duresa total --- mg/l 359
Calci --- mg/l 83
Magnesi --- mg/l 37
Valors paramètrics del Reial Decret 3/2023 10 de gener 2023 (B.O.E. 11-01-2023) 


Diàriament es realitzen anàlisis de l’aigua de les diferents captacions, control del tractament de desinfecció, aigua de sortida dels dipòsits i aigua de la xarxa de subministrament prenent mostres dels diferents punts del municipi.

A més, als dipòsits d’aigua es realitzen tractaments de desinfecció mitjançant la dosificació d’hipoclorit sòdic (clor) de qualitat alimentària amb compliment de tots els requeriments sanitaris.
El sistema és totalment automàtic. Uns analitzadors mesuren la concentració de clor lliure residual a l’aigua de les diferents sortides del dipòsit. Aquests envien el senyal de mesura a les diferents bombes dosificadores de reactiu (clor) i aquestes es programen mantenir les concentracions de clor lliure de sortida atenent la normativa sanitària.
D’altra banda, l’aigua procedent del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ja ve tractada i controlada per aquest consorci, qui també s’encarrega de mantenir els dipòsits amb un nivell d’aigua adequat per assegurar el subministrament a la xarxa de distribució.
aigües del vendrell té un Protocol d’Autocontrol i Gestió del subministrament d’acord amb els requeriments de la normativa sanitària a Catalunya per tal d’assegurar la correcta gestió sanitària de les diferents etapes de captació, conducció, tractament, emmagatzematge i distribució de l’aigua. Aquest document engloba entre d’altres la descripció de l’estructura del Servei, la descripció de les instal·lacions, el pla analític, les mesures preventives i correctores i el pla de manteniment des del punt de vista sanitari.
Atenent a aquest protocol, el control que es realitza sobre el tractament de desinfecció i la qualitat de l’aigua és molt exigent.

Pel correcte desenvolupament de les activitats relacionades amb el Tractament i la Qualitat de l’Aigua, Aigües del Vendrell, S.A. compte amb personal responsable de tota la gestió sanitària i de la Qualitat de l’aigua.

Pla d’Autocontrol
Es realitzen  tasques de vigilància i control de les instal·lacions conforme al Pla d´Autocontrol i Gestió (PAG).
És intenció d’aquest protocol definir els controls a aplicar per detectar les possibles incidències i les actuacions a seguir en cada cas per evitar els possibles riscos dels consumidors per tal d’assegurar la correcta gestió sanitària de les diferents etapes de captació, conducció, tractament, emmagatzematge i distribució de l’aigua.
Es pretén l’anticipació a les situacions més freqüents d’incompliments i incidències, amb l’aplicació de mesures preventives i protocols correctors, que s’aplicaran en defecte de les recomanacions sanitàries que la Ponència de Sanitat Ambiental elabori per les situacions més freqüents d’ incompliments i incidències que serviran d’orientació a l’autoritat sanitària i al gestor per als estudis d’avaluació del risc, recomanacions sanitàries, mesures correctores i preventives i mesures de protecció.
En aquest sentit s´aplica el programa analític contemplat en el PAG del Servei consensuat amb l´Autoritat Sanitària. Els punts de mostra es relacionen en aquest programa i pertanyen als diferents tractaments, captacions, dipòsits i xarxes de distribució. Les diverses analítiques (anàlisis de Control, Complets i organolèptics)  es realitzen amb la freqüència establerta i amb tots el paràmetres per assegurar el compliment dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà que exigeix la normativa vigent.
El servei d´aigües  compta amb un laboratori acreditat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per les analítiques de tipus Complet i Control. Aquest laboratori està autoritzat per l´Agència de Protecció de la Salut.
La informació respecte a la Qualitat de l´aigua es troba arxivada al PAG del servei a disposició de l´ Autoritat Sanitària i auditories internes i externes (AENOR).
Control de la desinfecció
El servei disposa de sistemes de telecontrol  que reben tots els senyals diaris de totes les dades de clor que realitzen els equips de cloració en automàtic. Uns analitzadors en continu mesuren la concentració de clor lliure residual a l’aigua de les diferents sortides del dipòsit. Aquests envien el senyal de mesura a les diferents bombes dosificadores de reactiu (clor) i aquestes es programen per mantenir les concentracions de clor lliure de sortida atenent la normativa sanitària.
Aquests equips són supervisats, in situ, per personal qualificat i específic del servei  amb les diferents freqüències establertes i amb els corresponents  controls de manteniment, verificacions, calibracions etc.
Sistema d´Informació Nacional d’Aigües de Consum
La informació  requerida pel Sistema d´Informació Nacional d´Aigües de Consum (SINAC) es introduïda en forma i temps de manera sistemàtica en compliment de la seva normativa específica.
La informació que proporciona la seva aplicació informàtica als ciutadans, està disponible en la web habilitada pel Ministeri de Sanitat.