Filtro Noticias
Filtro de búsqueda

CONVOCATORIA DE LLOC DE TREBALL

DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ SANITÀRIA
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: SEGUIMENT DEL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L’ABASTAMENT (PAGA), IMPLANTACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA ANALÍTIC DEL SERVEI D’ABASTAMENT I GSA. INTRODUCCIÓ DE DADES A SINAC. CONTROL I SEGUIMENT DE LA PRESA I ENVIAMENT DE MOSTRES A LABORATORI ACREDITAT. REVISIÓ D’EQUIPAMENTS I INSTRUMENTS DE MESURA (CLORADORS, TURBIDIMETRES...)
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 22 D’OCTUBRE DE 2018
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: FIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT:  27.800 €

 

PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR (FP-II) O TITULAT UNIVERSITARI.
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA GESTIÓ DEL PAGA ES REALITZA EN AQUEST IDIOMA
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA MÏNIMA DE CINC ANYS EN LA GESTIÓ SANITÀRIA DE SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA (PAGA, SINAC, RD-140/2003). EXPERIÈNCIA EN TÈCNIQUES ANALITIQUES DE LABORATORI (FISICO-QUIMICA I MICROBIOLOGIA) I REALITZACIÓ D’ASSAJOS EN LABORATORIS D’ÀNALISI D’AIGÜES.  EXPERIÈNCIA EN SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT (ISO-9001 ISO-14001). EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE SISTEMES DE CLORACIO I DESINFECCIÓ.    
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       ESPECIALMENT EXCEL, CONEIXEMENT PLANES WEB I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
            

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL,  I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN GESTIÓ SANITÀRIA I SISTEMES DE QUALITAT.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 13 DE OCTUBRE (INCLÓS)

LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. www.aiguesdetomovi.cat