Filtro Noticias
Filtro de búsqueda

CONVOCATORIA DE LLOC DE TREBALL

DADES DE L’EMPRESA

NOM: AIGÜES DEL VENDRELL,S.A.
NIF/CIF: A-55.749.873 ADREÇA: CARNISSERIA, 7 LOCALITAT: EL VENDRELL CODI POSTAL: 43.700
TEL:  977 667 872
FAX:  977 665 246
E-MAIL:  smartig@aiguesdelvendrell.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA: GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL
NOMBRE DE TREBALLADORS: 34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ: SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA: 2019


LLOC DE TREBALL    

OCUPACIÓ: TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ LECTORS, SECTORITZACIÓ I TELECONTROL
LOCALITAT: EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: ADQUISICIÓ, REVISIÓ I TRACTAMENT DE LES DADES DE LECTURES, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE RELACIONADA AMB ELS CONSUMS. SEGUIMENT I IMPLEMENTACIÓ DE RUTES DE LECTURES I COORDINACIÓ AMB LA SECTORITZACIÓ I TELECONTROL. MILLORA CONTINUA DELS PROCESSOS AIXÍ COM LA IMPLEMENTACIÓ DE NOUS SISTEMES DE TELELECTURA.

HORARIS/JORNADA: 8:00 A 15:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 30 DE GENER DE 2022 TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: FIXA NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: 40.000 €


 PERFIL DEL CANDIDAT    


NIVELL ACADÈMIC: ESTUDIS SUPERIORS TITULACIÓ: LLICENCIATURA/ENGINYERIA EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: MÍNIM 3 ANYS
CONEIXEMENTS: PROGRAMACIÓ, OFFICE AVANÇAT, SIMULADORS, SCADA, AUTOCAD, GIS.
PERMÍS DE CONDUIR: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT.

MÈRITS A VALORAR    

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA EN SERVEI D’AIGÜES; EXPERIÈNCIA EN PROGRAMACIÓ; EN TRACTAMENTS DE SCADA.
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA. DOMINI EN EXCEL, DOMINI PROGRAMACIÓ EN EXCEL ESPECIALMENT MACROS, TAULES DINÀMIQUES,... DOMINI EN PROGRAMACIÓ
 


ALTRES:

PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL, I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN GESTIÓ SANITÀRIA I SISTEMES DE QUALITAT.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES   O   TELEMATICAMENT,   VIA   EMAIL   A   LA   DIRECCIÓ
smartig@aiguesdelvendrell.cat

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 11 DE GENER (INCLÓS)
 


LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.
www.aiguesdelvendrell.cat